Autorizatii pentru societatile romanesti

Următorul articol enumeră tipurile de societăți românești care au nevoie de permise prealabile pentru a fi încorporate. Vă rugăm să rețineți că există și alte tipuri de activități comerciale care necesită obținerea de autorizatii de la autorități ulterior formării acestora.

ACTIVITATI BANCARE
Instituțiile de credit, persoane juridice române, pot fi constituite și sunt capabile să funcționeze numai pe baza unei autorizatii emise de Banca Națională Română.
Banca Națională Română acordă autorizația unei instituții de credit din România numai în cazul în care, instituția de credit în cauză este în măsură să asigure activitatea în derulare în condiții de siguranță și cu respectarea cerințelor unei administrări prudente și sănătoase de afaceri, pentru a asigura protecția clienților și creditorilor, precum și pentru întreținerea sistemului bancar pe baza prevederilor legii.
Notă: Banca Națională Română notifica Comisiei Europene orice autorizație acordată, cu excepția celor acordate instituțiilor care emit monedă electronică, numele instituției de credit care urmează să fie inclusă în lista instituțiilor de credit înregistrate și actualizate de către Comisia Europeană, care este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Autorizația acordată este valabilă pe o perioadă nedeterminată și nu poate fi transferata către o altă entitate.

ASIGURAREA ȘI ASIGURAREA DE BROKERAJ
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizația pentru companiile care activează pe piața asigurărilor / re-asigurarilor, în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:
A) Procedura acopera toate riscurile într-o singură clasă de activitate iar în situația in care societatea de asigurări dorește să acopere numai anumite riscuri incluse în clasa respectivă, trebuie elaborat un studiu de fezabilitate care trebuie să conțină următoarele informații și documente:
1. Natura angajamentelor juridice sau riscurile pe care asigurătorul dorește să le acopere;
2. Metodele de calcule utilizate pentru stabilirea rezervelor tehnice;
3. Principiile programului reasigurării și listele cu reasigurători pe prevederile normelor emise pentru aplicarea legii.
4. Componentele fondului de siguranță, conform normelor legale.
5. Resursele financiare pentru a acoperi cheltuielile și resursele asigurătorului pentru acordarea asistenței.
6. Primele trei exerciții financiare, studiul de fezabilitate, care va conține, de asemenea:
a) Estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive și la funcții de conducere specifice zonei de asigurare;
b) Estimarea primelor și daunelor;
c) Bugetul de venituri și cheltuieli;
d) Estimarea resurselor financiare necesare pentru constituirea rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate;
B) Un sistem informatic adecvat pentru activitatea de asigurare optimă pe informațiile solicitate la punctul A, conform normelor privind autorizarea asigurătorilor, emise pentru aplicarea legii.
IMPORTANT: Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, precum și în orice moment în timpul activității reale, un asigurator sau re-asigurător trebuie să fie în relații de lucru cu cel puțin un actuar și, în cazul în care volumul de activitate necesită angajarea 2 sau mai multe actuari.
Un asigurător nu poate fi înregistrat în Registrul Comerțului Român fără permisiunea prealabilă de înregistrare de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

FIRME CU ACTIVITATI IN ADMINISTRAREA CNVM
Legea reglementează formațiunile și funcționarea pieței instrumentelor financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării resurselor financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare.

IMPORTANT:
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare valoriilor numit C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile Legii prin prerogativele stabilite în regulamentele sale de guvernare.
Investițiile financiare reglementate prin lege, sunt:

1. Servicii principale:
a) Preluarea și transmisia comenzilor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare;
b) Executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altele decât cele în nume propriu;
c) Tranzacția instrumentelor financiare în nume propriu;
d) Administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acesta din urmă, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
e) Subscrierea de instrumente financiare pe baza unui aranjament ferm și / sau plasamentul de instrumente financiare.

2. Servicii conexe:
a) custodia și administrarea de instrumente financiare
b) inchirierea de casete de siguranță;
c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în anumite condiții;
d) consultanta acordata persoanelor juridice in ceea ce priveste orice aspect legat de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile companiei.
e) alte servicii legate de subscrierea de instrumente financiare;
f) consultanță de investiții cu privire la instrumentele financiare;

Servicii de investiții financiare aferente instrumentelor financiare pot fi oferite doar de către societățile de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM, instituții de credit autorizate de CNVM, instituții de credit autorizate de Banca Națională a România pe prevederile legislației bancare aplicabile ca entități similare autorizate în statele membre sau nemembre ale UE pentru a furniza servicii de investiții financiare.
Intermediarii care furnizează servicii de investiții financiare în România, vor fi înregistrate în CNVM, după cum urmează:
a) servicii de investiții financiare și intermediarii din statele nemembre, pe baza autorizației acordate de CNVM;
b) instituțiile de credit autorizate de Banca Națională Română;
c) echivalentul instituțiilor de credit și de servicii de investiții financiare, autorizate de către autoritățile competente din statele membre.

FIRME CU ACTIVITĂȚILE URMĂTOARELE:
Vânzarea cu amănuntul, import, export, producere de arme si munitii
– Companiile care doresc să activeze în acest domeniu sunt obligate să solicite un permis de la structura centrală sau locală a Inspectoratului General al Poliției Române. În scopul de a obține permisul menționat mai sus, persoanele interesate vor depune la poliția română o cerere, cu următoarele documente anexate:
Pentru toți acționarii viitori și administratori (directori) – ID-ul și certificatele de cazier judiciar;
b) pentru persoanele menționate la lit. a), daca activitatea va implica accesul efectiv la arme și muniții, trebuie să furnizeze următoarele documente:
(I) aprobarea medicale arătând că persoana în cauză poate deține, transporta și folosi arme și muniții, emise cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii;
(II) un certificat medical emis de unitatea specializată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii arătând că persoana nu suferă de una dintre condițiile care fac imposibilă autorizarea de a deține, transporta și folosi arme de foc și muniții letale.
(III) Un certificat care să ateste că persoana în cauză a terminat un curs teoretic și practic de formare în domeniul armelor și munițiilor.

– Firme De Securitate Din România
În scopul de a obține licența de a funcționa, trebuie să fie furnizate la poliție, următoarele documente:
– Aprobarea din partea poliției române în legătură cu obiectul de activitate, numele societății, aprobarea personalului acționar și de conducere obținut înainte de înregistrarea societății în Registrul Comerțului. Verificările pentru această aprobare va fi extinsă asupra soțului, soției sau persoană coabitând cu asociatul precum și gestionarea, pentru a afla mai multe informații despre preocupările lor, interacțiunile lor cu societatea și dosarele lor penale.

Distribuie articolele noastre:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *